Skip to main content

Table 4 Susceptibility of P. falciparum to antimalarials in Burkina Faso.

From: Rapid urban malaria appraisal (RUMA) I: Epidemiology of urban malaria in Ouagadougou

Year

Drugs tested

Study sites

Urban/Rural

Authors

Failure rate In vivo

1982–1986

CQ (in vitro & in vivo)

Koudougou

Urban

[36]

First case found

1988–1989

CQ

Koudougou

Zaghtouli

Dori

Banfora

Fada N'Gourma

Urban

Rural

Urban

Rural

Rural

[37]

25%

1988

CQ

Zaghtouli

Rural

[38]

18.7%

1989

CQ

Dapelgo

Rural

[38]

20.2%

1982–1991

CQ, SP, quinine, MP (in vitro)

Ouagadougou Bobo-Dioulasso

Urban

[39]

6–15.8 %

1990–1992

CQ, SP (in vitro), quinine, halofantrine hydrochloride MP,

Ouagadougou and its neighbouring villages

Urban

Rural

[22, 40-42]

CQ & SP: 8.1–24.4%

Others: 0%

1993

CQ

Ouagadougou

Urban

[43]

25%

1995–1996

CQ, quinine, MP (in vitro)

Bobo-Dioulasso

Urban

[44]

CQ: 19–20%

M:2–9.6%

1992–1998

CQ, AQ, quinine, halofantrine MP

Ouagadougou

Urban

[45]

AQ:4.3% & 2.2 % in 1997

CQ:8.5% in 1992,

CQ:20% in 1994

H: 7.9% in 1997 (in vitro)

MP: 0% in 1997 (in vitro)

Q: 0.9% in 1995

MP+H:7.6% in 1997

1999–2002

CQ & SP

Bobo-Dioulasso

Urban

[46]

CQ:18%

SP: < 1%

  1. AQ: Amodiaquine
  2. CQ: Chloroquine
  3. MP: Mefloquine
  4. SP: Sulfadoxine/pyrimethamine