Skip to main content

Table 1 Sampling information of Anopheles sinensis in China

From: Historical survey of the kdr mutations in the populations of Anopheles sinensis in China in 1996–2014

Collection site Latitude/longitude coordinates Code Sample size Date
Anhui Hefei N:31°52′, E:117°16′ HF06 19 07/2006
Huangshan N:30°08′, E:118°10′ HS13 60 07/2013
Xuancheng N:30°57′, E:118°44′ XC13 30 07/2013
Chongqing Kaixian N:31°10′, E:108°23′ CQ08 16 07/2008
Fujian Jianyang N:27°24′, E:118°03′ FJ97 20 09/1997
Guangdong Zhuhai N:22°15′, E:113°33′ GD07 26 10/2007
Guangxi Tiane N:25°01′, E:106°59′ GX05 22 07/2005
Guizhou Sinan N:27°51′, E:108°08′ SN97 16 05/1997
Kaili N:26°37′, E:107°56′ KL07 20 08/2007
Hainan Chengmai N:19°45′, E:110°00′ CM97 7 05/1997
Qiongzhong N:19°03′, E:109°50′ QZ10 12 08/2010
Wenchang N:19°36′, E:110°43′ WC11 14 08/2011
Changjiang N:19°15′, E:109°02′ CJ13 7 06/2013
Haikou N:20°01′, E:110°20′ HK13 5 08/2013
Henan Zhengzhou N:34°45′, E:113°38′ ZZ97 9 07/1997
ZZ07 10 08/2007
Nanyang N:33°00′, E:112°31′ NY01 23 06/2001
Hubei Wuhan N:30°34′, E:114°18′ WH06 24 08/2006
Suizhou N:31°43′, E:113°22′ SZ07 13 07/2007
Jiangsu Xuyi N:32°58′, E:118°31′ XY97 20 07/1997
Wujing N:31°40, E:119°56′ WJ97 24 07/1997
Jiangxi Yongxiu N:29°08′, E:115°44′ JX09 16 09/2009
Liaoning Huludao N:40°44′, E:120°51′ LN08 10 08/2008
Shandong Jining N:35°24′, E:116°35 JN97 3 07/1997
JN00 31 07/2000
JN07 22 08/2007
JN12 12 07/2012
Caoxian N:34°49′, E:115°32′ CX12 30 07/2012
Shanghai Jiading N:31°22′, E:121°14′ JD12 24 08/2012
Shaanxi Ningshan N:33°32′, E:108°26′ NS96 2 08/1996
NS13 36 07/2013
Sichuan Pujiang N:30°14′, E:102°29′ PJ96 20 07/1997
PJ97 18 07/1997
Jiuzhaigou N:33°16′, E:104°14′ JZ14 46 07/2014
Yunnan Puer N:22°47′, E:100°58′ PR97 10 05/1997
PR05 10 08/2005
PR10 17 07/2010
Zhaotong N:27°20′, E:103°43′ ZT06 14 07/2006
Yingjiang N:24°51′, E:97°55′ YJ13 15 08/2013