Skip to main content

Table 1 Primer and Probe sequences used in real--time quantitative PCR

From: Alpha-tocopherol transfer protein disruption confers resistance to malarial infection in mice

Gene Primer/probe
18s rRNA 5'-CGATGTGTGTCTAACACAAGGAAGT-3'F
  5'-CATAGGCTTTAACACCTAAGCACAG-3'R
  5'-FAM-TATGTAAAACGAGTGTTAAAT-MGB-3'
2-Cys Prx 5'-AAACACCATTGTCACAAGGAGGTA-3'F
  5'-ACAAACGCTCTTAATGCTACATTTC-3'R
  5'-FAM-AAGCATACTTTGATATCCG-MGB-3'
g-GCS 5'-AATGAGTATGTGCTGCCAACAAAT-3'F
  5'-AAGAATCCACCTAAATATGGTGTACATG-3'R
  5'-FAM-AGCTAGCTGTAATTGC-MGB-3'
Grx 5'-GGGAAAAGTTCCGTACCAAGAAT-3'F
  5'-TTCCAATGTCTGGAGTCTCTCTGA-3'R
  5'-FAM-ACCAGTCATCACATCCGCCGACATT-MGB-3'
TrxR 5'-AGTCACTCAAGGAATGGGATTGG-3'F
  5'-TGCATAAGACAAACCCGATGATAA-3'
  5'-FAM-TTCATCCAACAGATGCAG-MGB-3'